loading...

Xư’ vụ a’n chạy thận: LS đề nghị triệu tập hàng loạt người khác, đặc biệt là 2 chuyên gia

Xư’ vụ a’n chạy thận: LS đề nghị triệu tập hàng loạt người khác, đặc biệt là 2 chuyên gia
The case of dialysis: LS proposed to summon a lot of other people, especially 2 experts

Xư’ vụ a’n chạy thận: LS đề nghị triệu tập hàng loạt người khác, đặc biệt là 2 chuyên gia